skip to Main Content

Inledning

Vår vision är att skapa en förskola där ingen hålls tillbaka och där ingen lämnas efter. Vår målsättning är att varje barn, varje dag får känna glädjen över att lyckas. Känslan i att få överträffa sig själv och sina egna förväntningar är betydelsefull.

Profilförskolan Excels övergripande mål

 • Skapa strukturer som främjar trygghet som gör att barnen utvecklas till ansvarstagande, kreativa individer med inte bara sitt eget utan även andras bästa för ögonen. Detta genom att satsa på ordning och reda samt tydlighet när det gäller rutiner, förhållningssätt och förväntningar
 • Fokusera fysisk aktivitet. Vi vill tidigt etablera ett hälsotänk hos barnen
 • Redan tidigt ge barnen ett internationellt perspektiv bland annat genom att ge dem goda grunder i det engelska språket

Denna verksamhetsplan är utformad utifrån:

Fn´s barnkonvention, Skollagen SFS 2010:800 samt Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2011.

Organisation

Förskolan har barngrupper om cirka 15 barn per grupp. På varje avdelning ska det finnas minst en utbildad förskolelärare.I övrigt kommer personalen att bestå av barnskötare eller personer med annan för förskolan adekvat utbildning/erfarebhet för arbete med barn i åldern 1-6 år.

Profilförskolan Excel har en förskolechef som har adekvat utbildning och/eller erfarenhet av personalansvar och handledning. Förskolechefen ansvarar för den pedagogiska utvecklingen av förskolan och ska se till att verksamheten strävar mot de mål som fastställts i den nationella läroplanen. Förskolepedagogerna ansvarar tillsammans med övrig personal för den pedagogiska utvecklingen hos varje barn.

Vi ser vikten av små grupper och hög personaltäthet i synnerhet för våra yngsta barn så att verksamheten ger den trygghet, omsorg och stimulans som varje barn behöver. Personalens engagemang är här mycket viktigt. Bemanningsmässigt är strävan en personal på 5 – 6 barn.

Förskolan kommer att erbjuda omsorg helgfri måndag-fredag 06.30-18.30, eventuell avvikelse utifrån barnens behov och ökad kvalité i verksamhet kan komma att ske efter samtal med vårdnadshavare. En dag i månaden kommer vi att stänga tidigare (ca 15.00) för planering, utvärdering och fortbildning. Detta sker i samverkan med vårdnadshavare. Därutöver kommer vi hålla stängt vid 3 tillfällen per år för fortbildning. Under vecka 27-30 planerar vi att hålla semesterstängt. Barn behöver också semester. Vårdnadshavare och barn behöver semester tillsammans. Finns det behov av omsorg under vecka 27-30 så kommer vi erbjuda detta tillsammans med annan förskola/omsorgsform.

Värdegrund

Vi vill stödja, stimulera och utmana barn i sitt livslånga lärande, med utgångspunkt i varje barns unika förutsättningar och intressen. Verksamheten ska vila på demokratins grund där vi dagligen arbetar utifrån grundläggande demokratiska värderingar som alla människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter och att påverka verksamheten. Vi vill lära barnen hur deras handlingar påverkar omgivningen. Barnen skall lära sig att ta ansvar för sig själva, sina kompisar och gemensamt material, leksaker och miljön såväl inomhus som utomhus.

Vi vill lära barnen att på ett konstruktivt sätt umgås med andra barn, samarbeta och kommunicera, lära sig få och behålla vänner, att uppskatta och respektera varje människa. Vi vill att barnen ska bygga upp en förståelse för sina egna och andras känslor och att uttrycka dem i olika former. Vi vill hjälpa barnen lära sig att samarbeta genom lek, kommunikation och gruppaktiviteter. Vi vill lära dem att utveckla förmåga att hantera konflikter.

Vår avsikt är att skapa en miljö där man är så trygg att man vågar försöka.

Saklighet, allsidighet samt individualitet

På Excel ska varje barn ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar om sig själv och sin omvärld. Vår ambition är ett gott samarbete med vårdnadshavare för att komplettera barnens fostran i hemmet. Vi vill se varje barn som unika personer och ge det stöd och den stimulans varje individ behöver. Vi vill också bidra till att barnen utvecklar en känsla för ansvar och empati.

Vi vill hjälpa barnen att känna tilltro till sin egen förmåga. De ska i vår verksamhet utveckla en god självkänsla, självständighet, och ansvarskänsla. De skall kunna uttrycka känslor, se valmöjligheter och kunna ta egna initiativ och ansvar.

Det internationella perspektivet ska förutom språkkunskaper även utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla, förståelse för andra kulturer samt till medkänsla och social handlingsberedskap.

Mångkultur och lika värde

Vi vill lära barnen att respektera allas olikheter och likheter samt känna självrespekt och respekt för andra. Vårt svenska kulturarv samt andra kulturer kommer på olika sätt belysas i verksamheten. Barn med annan kulturell bakgrund än den svenska ses som en tillgång för vårt internationella perspektiv. Under ett verksamhetsår kommer vi att se till att alla kulturer representerade på förskolan uppmärksammas vid minst ett tillfälle.

Nyfikenhet

Vi vill stimulera barnens utforskarlust så att de ges chans att upptäcka sin omvärld. Vi vill hjälpa barnen utveckla sin förmåga att leka, lära och skapa. Vi skall uppmuntra barnen att upptäcka och använda språk, musik, bild, teknik, fysisk aktivitet, matematik och enkla naturvetenskapliga fenomen i naturliga sammanhang. Vi vill lära barnen att söka kunskap. Vi vill tidigt introducera ett vetenskapligt tänkande där frågor ställs som sedan utifrån teori och praktik besvaras. Utflykter, experiment och lek blir här ett viktigt medel för att uppnå detta.

Lärmiljön

Inomhus och utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång. Rummen kommer att inredas för att främja måluppfyllelsen vad gäller barnens möjlighet till lugn, nyfikenhet, kreativitet och roliga, stimulerande aktiviteter. Skogen finns i närområdet och kommer även den att utgöra en mycket stor del av lek och lärmiljön. Förskolans miljö kommer att utvärderas regelbundet för att erbjuda barnen en så optimal lärmiljö som möjligt.

Språkutveckling

Små barn är mycket mottagliga för att lära sig språk. Deras språkfönster står vidöppna. Barnen får på förskolan Excel träna sig i två språk; engelska och svenska. Vi kommer regelbundet att analysera barnens språk och ser därmed till att både svenskan och engelskan utvecklas positivt. Det är viktigt för barn att lära sig sitt modersmål ordentligt för att sedan kunna utveckla andra språkkunskaper. Detta gör att den svenska språkutvecklingen kommer att prioriteras för att barnet på ett ännu bättre sätt ska kunna tillgodogöra sig engelskan. Vi vill hjälpa barnen utveckla sin förmåga till kommunikation, symbolisk tänkande och fantasi. Genom lekfulla pedagogiska aktiviteter och strategisk inredning kan det svenska och engelska språket sättas i ett sammanhang. Vi kommer bland annat att ha daglig sagoläsning – detta för att stödja barnens språkutveckling. Vi kommer också att träna barnen i att tala inför grupp.

Genom till viss del tvåspråkig personal vill vi dessutom introducera engelskan till barnen i den dagliga verksamheten. När det blir dags för barnen att börja skolan vill vi att barnen ska kunna bra svenska men även ha lärt sig grunderna i engelskan.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och ett miljömedvetet tänkande blir en viktig del i vår internationella profil. Barnen ska tidigt få lära sig att tänka hållbarhet utifrån såväl ett ekologiskt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi vill lära barnen en respektfull och omtänksam inställning till naturen, djuren och människor.

Utveckling och lärande

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Oavsett utvecklingsnivå ska barnen ställas inför nya utmaningar. Barn som har behov av extra stöd ska också få det.

Vi kommer att lägga mycket energi på att synliggöra barnens lärande så att barnen själva kan se och stärkas av sin egen utveckling. Barnen ska varje dag få känna att de lyckas överträffa sig själva. Detta lägger grund för ett gott självförtroende och kommer att ge barnen fördelar framöver. Våra barn ska lära sig självskattning att se sina egna framgångar och på det sättet bli trygg med och kunna glädja sig över sina egna prestationer.

Barnens naturliga nyfikenhet och vilja att förstå ska uppmuntras. Vi tar utgångspunkt i barnens egna frågor, funderingar, intressen. Vi vill lyssna till och ta vara på barnens tankar och idéer. Vi vill främja lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

Vi vill fokusera på att ge barnen en god grund när det gäller att tala, läsa, skriva och räkna. Vi vill använda oss utav leken för att bygga upp ett intresse och vilja att lära mer. Det ska vara roligt att lära sig saker.

Fysisk aktivitet

I det informationsrika samhälle som vi lever i är rörelse extra viktigt av olika orsaker. Rörelse gör att hjärnan på ett bättre sätt kan hantera den stora informationsmängd som vi varje dag utsätts för. Rörelse blir också viktigt då informationsinhämtning ofta innebär stillasittande. Vi vill på olika sätt inspirera barnen till rörelse.

Hälsa

Vi vill underlätta för barn och föräldrar att hitta rutiner som får en god följsamhet för att främja friskare barn. Detta gör vi bl.a. genom att certifiera förskolan för god handhygienen och arbeta efter Karolinska institutets hälsofrämjande metod för friska barn vad gäller kost och fysisk aktivitet. Vi kommer också att öva barnen i att äta frukt och grönt. Vi planerar att ha två fruktstunder varje dag där säsongens frukt erbjuds för att även här få till ett hållbarhetstänk.

Medarbetarna

Varje medarbetare ses som en viktig resurs och ska ges möjlighet att delge sina kollegor sin kompetens och erfarenhet. Vi kommer att läsa in oss på samt diskutera den senaste forskningen i småbarnspedagogik och småbarnsutveckling för att sedan applicera den i verksamheten. Fortbildning av personal kommer att ges vid 4-8 tillfällen per verksamhetsår.

Uppföljning och utveckling

Vi kommer tillsammans som personal samt tillsammans med föräldrar och barn att systematiskt utvärdera vårt arbete. För oss är det viktigt att aldrig nöja sig utan hela tiden sträcka oss framåt för att bli ännu bättre på det vi gör. Att hela tiden överträffa sig själv gäller lika mycket för oss vuxna som för barnen. Målet är att tillsammans bygga så optimala förutsättningar för barnens utveckling som möjligt. Verksamheten får aldrig stagnera, aldrig stanna upp, aldrig tas för given. Vi vill framåt.

Samarbete med vårdnadshavarna

Vi tror på goda relationer med vårdnadshavarna. Gemensamma förhållningssätt och normer leder till tryggare barn. Förskolan anordnar gemensamma föräldramöten några gånger per år. Vid dessa möten är det önskvärt att båda vårdnadshavarna (i de fall det finns två) närvarar. Tid och rum för möte meddelas varje vårdnadshavare i god tid, dock senast två veckor före aktuell dag. Vid dessa tillfällen följs förskolans måluppfyllelse upp med fokus på våra profilområden – struktur, fysisk aktivitet samt det internationella perspektivet. Vårdnadshavare deltar på så sätt i både utvärdering och formande av verksamheten.

Vår intention är också att erbjuda föräldrar föreläsningar för att stärkas i föräldraskapet genom exempelvis ABC-utbildning. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Ansvarig pedagog genomför samtalen med barnens vårdnadshavare. Här samtalar vi om barnets specifika utveckling, vi sätter också upp mål för vad som är nästa steg att inrikta oss på gällande barnets utveckling.

Inskolningen kommer att vara prioriterad. En bra inskolning är viktig för att både barn, vårdnadshavare och personal ska känna trygghet i den nya situationen. Vi förordar en inskolning som varar minst 3 dagar där tiden varierar utifrån antal timmar som barnet ska vara på förskolan. Detta ger oss en god chans att lära känna och skapa goda relationer till både barn och vårdnadshavare.

Lokalerna

Profilförskolans adress är Hjortnäsvägen 35, 793 31 Leksand. Lokalen som ligger I markplan är ljus och luftig med många fönster. Lokalen har en takhöjd på 3 meter och en yta på cirka 800 kvadratmeter.

Det finns åtta rum. Rummen ska användas för vila och lugna aktiviteter, och pedagogiska lekar och aktiviteter. I huvudentrén finner vi kapprummet där varje barn har sin egen plats. Det finns också ett mottagningskök med tillhörande serveringsyta. Förskolan har fem toaletter för barnen varav en är handikappanpassad. I anslutning till toaletterna finns ett skötrum. För personalen finns egen toalett, ingång, vilrum, fikarum samt kontor. I anslutning till fastigheten finns tvättstuga. Gård med lekplats finns. I närheten av förskolan ligger det vackra naturreservatet Lugnet-Barkdal samt Leksands kultur och idrottshjärta.

Åkerö – samlingsrum för avdelning 1. Är ett ljust, stort och rogivande rum. I anslutning till Åkerö ligger Källberget som är ett ljust aktivitets rum. Åhl-rummet är ett mindre rum som är enkelt att mörklägga så att barnen får goda möjligheter till vila och avkoppling

Övermo – samlingsrum för avdelning 2. Är ett ljust, stort och rogivande rum. I anslutning till Övermo ligger Solvändan som är ett ljust aktivitets rum.

Lugnet-rummet är ett vilorum som rymmer barn från avdelning 1 och 2. I rummet mellan Lugnet och Biblioteket finner vi ateljén som är gemensam för förskolans två avdelningar. I cafédelen sitter barnen och äter frukost, lunch och mellanmål.

Implementering

För bästa implementering av denna plan i verksamheten så kommer planens olika delar årligen att diskuteras, följas upp och utvärderas. En analys av utvärderingen kommer att göras. Målen kommer också att brytas ner i för verksamheten konkreta delmål. Eftersom medarbetarna ännu inte är utsedda så kommer vi här endast att ge några exempel på konkretiseringar utifrån målen.

Delmål utifrån förskolans övergripande mål.

Struktur

 • På förskolan Excel har vi höga förväntningar på både barn, personal och vårdnadshavare. Förskolans undervisningskvalitet och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare är avgörande för barnens utveckling. Vi tror att alla kan bara rätt förutsättningar ges. Här curlar vi inte.
 • Personalen ska vara ambitiösa, engagerade, goda förebilder och auktoriteter som månar om positiva relationer.
 • Vi vill att barnet ska vara sedd och lyssnad till under hela förskoledagen. Det dagliga samtalet mellan förskola och vårdnadshavare är också viktigt. Mobiltelefoner är därför inte tillåtna vid hämtning och lämning.
 • Vi tror på tydliga gemensamma sociala spelregler samt ordning och reda utan förtryck.
 • Vi kommer att öva barnen i hyfs och artighet som att; tala i normal samtalston, hälsa, titta på den man pratar med, tacka och säga varsågod, smaka på allt även om man inte tycker om, sitta kvar vid bordet tills alla ätit upp, se och hjälpa liten som stor när det behövs mm.
 • Vi kommer på olika sätt ge barnen möjlighet att ta ansvar och på så sätt kunna utveckla sin ansvarsförmåga.
 • Ordning och reda (trygga strukturer) skapar trygghet. Ordning och reda kommer att märkas såväl i den fysiska miljön som i det sociala klimatet. Alla saker ska ha en given plats. Barnen ska veta var olika saker finns och även lära sig att lägga tillbaka saker på avsedd plats. Efter avslutad lek, städar vi tillsammans.
 • Barnen ska också känna sig trygga med de rutiner som finns och den personal som finns runt dem. Tydlighet är viktigt. Barnen ska veta vad som förväntas av dem.

Fysisk aktivitet

 • Dagarna kommer att bestå av rörelse i olika former både inomhus och utomhus.
 • Vi kommer att göra utflykter i skogen.
 • När det är vintersäsong så kommer vi att vintersporta så mycket vi bara kan.
 • Barnen kommer att få träna upp sin motorik, balans och koordination genom lek, dans och gymnastiska övningar.
 • Vi vill tidigt etablera ett hälsotänk hos barnen både gällande vikten av en varierad kost samt fysisk aktivitet.
 • Barnen kommer att få möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter.
 • Vårt mål är att försöka ha ett nära samarbete med olika idrottsföreningar i kommunen.

Internationellt perspektiv

 • Bland våra leksaker ska det vara lika vanligt med mörkhyade dockor och figurer som ljusa. Detta för att stärka det mångkulturella.
 • Vissa väggar ska vara tapetserade med världskartan. Utifrån dessa väggar kan vi sedan skapa teman utifrån olika länder och kulturer
 • Vi kommer att sjunga sånger, lära oss rim och ramsor, läsa sagor, räkna, ge instruktioner samt lära oss enklare meningar och ord på engelska.
 • Några i personalen kommer att under stora delar av dagen, prata engelska med barnen.
 • Vi kommer att försöka knyta kontakt med andra förskolor i andra länder. Kanske kan vi även anordna projekt som ger oss möjlighet att tillsammans stödja en annan förskola i ett fattigt land.
 • Vi vill tidigt lära barnen att bli klimatsmarta. Vi vill utmana barnen att vara kreativa i sitt tänkande och handlande kring hållbarhet. Det internationella perspektivet gör det enklare för barnen att förstå att våra val här i Leksand faktiskt påverkar barn på andra sidan jordklotet.
Back To Top