skip to Main Content

Excel är format ur en dröm. En dröm om att stärka barn och ungdomar och ge dem en god språngbräda att utgå ifrån i livet.

Vårt namn “Excel” säger allt om vår vision, ambition och drivkraft. Vår målsättning är att varje elev ska nå längre. Alla ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt det är möjligt. Ingen elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Vi vill ge våra elever en god kunskapsgrund att utgå ifrån . Vi vill också bygga människor. Det handlar om att ge våra elever möjlighet att upptäcka och utveckla sina förmågor, gåvor och talanger. Att ge dem en tro på sin egen förmåga samt verktyg till att på bästa sätt kunna använda den. Vi vill fostra våra elever till att bli ansvarstagande individer som med entreprenörilla förmågor kan förändra vardagen för både sig själva men även för andra. Individer som ser med tillförsikt på framtiden och som har modet att våga anta de utmaningar och möjligheter som finns.

Vår vision är att skapa en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vår målsättning är att få varje elev att varje dag känna glädjen över att lyckas och få känslan av att överträffa sig själv och sina egna förväntningar.

Vi utgår från forskning som visar att fysisk aktivitet leder till att du bättre kan processa information och ger dig bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Fysisk aktivitet kommer därför ha en given plats i schemat för varje skoldag. Vi kommer utöver detta, i alla åldrar, och på olika sätt, uppmuntra till fysisk aktivitet mellan våra lektioner.

Vi tror att ordning och reda är en av grundförutsättningarna till att lyckas väl med sina studier. Vi vill skapa trygga lärmiljöer där varje elev obehindrat ges möjlighet att fokusera och inhämta kunskaper. Vi tror att trygga strukturer där man vet vad som förväntas, ger trygga barn. På Excel ska du lära dig vikten av att ta ansvar för dina ord och handlingar. Det handlar om att lära sig se utifrån ett annat perspektiv där du reflekterar över den inverkan dina ord och handlingar har på dig själv såväl som på andra. Det här området innehåller allt från att vara artig och respektfull mot dem du möter under dagen, att anpassa sig till sociala regler som att tacka för maten, till att ställa tillbaka saker i samma skick som du tog dem och på rätt plats.

Vi vill ge våra elever goda förutsättningar att kunna delta i såväl nationella som internationella sammanhang. På Excel kommer vi därför läsa extra mycket engelska. Utöver detta så kommer engelska att vara vårt umgängesspråk. Med detta menar vi det språk som vi använder för att kommunicera med varandra på, utöver lektionstiden. När du kommer in på skolgården kommer du in i vår engelsktalande zon. Vi vill också fokusera internationella och globala perspektiv inom olika områden så långt det är möjligt. Vi kommer aktivt att arbeta för att på olika sätt skapa internationella kontakter. Våra elever ska på bästa sätt förberedas för att i framtiden kunna delta på den globala arbetsmarknaden. Den här profilen tillsammans med “ordning och reda” inkluderar också ett arbete för en hållbar utveckling där det globala perspektivet får utgöra utgångspunkt för våra handlingar.

Back To Top