skip to Main Content

Klagomålshantering

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål ska du lämna dessa till rektor. Klagomål ska lämnas in skriftligt via mail, post eller direkt till rektor. När rektor mottagit klagomålet lämnas en bekräftelse till dig så att du vet att rektor mottagit ditt klagomål. Rektor kommer att handlägga ditt ärende skyndsamt och huvudmannen kommer att informeras. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig där det beskrivs hur ärendet hanterats. Brister som framkommer i utbildningen ska alltid åtgärdas, detta är huvudmannen ansvarig för.

 

Om du anser att situationen kvarstår vänder du dig till huvudmannen.

Klagomål ska då skriftligen lämnas in via mail eller post till huvudmannen. När huvudmannen mottagit klagomålet lämnas en bekräftelse till dig så att du vet att ditt klagomål mottagits. Huvudmannen kommer att handlägga ditt ärende skyndsamt. När klagomålet är utrett fattar huvudmannen beslut som postas till dig via den kommunikationsväg du själv har valt att använda dig utav.

 

Du beskriver vad du vill framföra för klagomål överst i dokumentet du lämnar in.

Sedan skriver du en beskrivande text

Underteckna med för och efternamn samt kontaktuppgifter så som telefon och e-postadress

Klagomålet skall sändas till Rektor. Rektor är ansvarig för hanteringen av ärendet. Är det Rektor som utgör föremål för klagan så skall detta tillsändas Huvudmannen. Är uppgiftslämnaren inte tillfreds med Rektors hantering kan ärendet föras vidare till huvudmannen.

Kontaktinfo

Rektor                                                                            Huvudman

rektor@exceleducation.se                                                huvudman@exceleducation.se

Rektor Profilskolan Excel                                                 Huvudman för Profilskolan Excel

Hjortnäsvägen 35                                                               Hjortnäsvägen 35

79331 Leksand                                                                    79331 Leksand

 

 

Back To Top